Prvé sväté prijímanie Divadlo
 

O Z N Á M E N I E

O zadaní prác na vyhotovenie novej sanačnej omietky sokla filiálneho kostola vo Vinohradoch nad Váhom

Farský úrad Šintava oznamuje, že na základe poskytnutia dotácie od Obce Vinohrady nad Váhom plánuje vykonať opravu sokla na filiálnom kostole vo Vinohradoch nad Váhom. Oprava pozostáva z odstránenia starej omietky a vyhotovenia novej sanačnej omietky. Odstránenie starej omietky zabezpečili mladí dobrovoľníci v akcii Tri dni pre hrdinov.

Záujemcovia o vyhotovenie novej sanačnej omietky kostola môžu zaslať svoje ponuky do 24.8.2012 na adresu Farský úrad Šintava, Mierové námestie 13, 925 51 Šintava. Záujemcami môžu byť len živnostníci, ktorí musia priložiť kópiu živnostenského oprávnenia na daný predmet činnosti.

Technické parametre sú nasledovné: Dĺžka sokla je cca 80m, priemerná výška 70cm. Sokel je vo vrchnej časti zaoblený. Nová omietka musí mať minimálnu hrúbku 2cm. Typ omietky: Epasit, určená Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Zloženie omietky: podkladová omietka Epasit hb (20m2) – do výšky 30cm nad terénom nahodiť sieťovo len na 50% plochy a sanačná omietka Epasit lpf (70m2).

Ponuka musí obsahovať samostatne cenu za práce a za materiál, vrátane DPH v tabuľke, ktorú je možné získať na webovej stránke Farského úradu Šintava www.fara.sk/sintava v časti Aktuálne. Farnosť Šintava nie je plátcom DPH. Farnosť Šintava si vyhradzuje právo zabezpečiť materiál samostatne, ak to bude výhodnejšie.

Toto oznámenie nie je súťažou na výber zhotoviteľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní.

Správca farnosti spolu s členmi farskej rady vyberú zhotoviteľa prác, s ktorým bude uzavretá zmluva. Záruka na práce a materiál je stanovená na 3 roky.

Farnosť Šintava nie je viazaná povinnosťou vybrať niektorého zo záujemcov, ktorí sa prihlásia na vykonanie ponúkanej práce.

Na webovej stránke Farského úradu Šintava je zverejnený aj návrh Zmluvy o dielo.

V prípade nejasností je možné obrátiť sa na Ing.Mareka Fačkovca , t.č. 0903430876.

V Šintave, 3.8.2012 Mgr. Ján Fordinál, správca farnosti

Ponuka.docx

Zmluva o dielo - sokel Vinohrady.docx

prod63_1285511298.pdf

prod65_1285511416.pdf

počet jedinečných prístupov:
posledná aktualizácia 11.5.2011        © Erik Herceg, 2006